Biography

“I have no doubts that Angus Peter Campbell is one of the few really significant living poets in Scotland, writing in any language.” Sorley MacLean  (West Highland Free Press, October 1992) 


Angus Peter Campbell is an award-winning poet, novelist, journalist, broadcaster and actor. Born and brought up in South Uist he spent his teenage years in the Oban area where he was taught by Iain Crichton Smith at the local High School. He graduated with Double Honours in  Politics and History from Edinburgh University and since then has worked in the media.In 2001 he was awarded the Bardic Crown for Gaelic poetry. 

In 2002 he was given a Creative Scotland Award for Literature and in 2008 was nominated for a BAFTA Best-Actor Award for the lead role in the Gaelic film, 'Seachd'. His Gaelic novel ‘An Oidhche Mus do Sheòl Sinn’ was voted by the public into the Top Ten of the 100 Best-Ever Books from Scotland in the Orange/List Awards. His poetry collection 'Aibisidh' won the Scottish Poetry Book of the Year Award in 2011 and his novel 'Memory and Straw' won the Saltire Fiction Book of the Year Award for 2017. His most recent novel 'Electricity' has been given great reviews.

  As a journalist, he has contributed regular columns to The Guardian, Herald, Scotsman, West Highland Free Press, Press and Journal, and has featured in both the New York Times and the Oban Times! As an actor he has worked with the National Theatre for Scotland and Dundee Rep, working on stage in Scotland, Belfast, Belgium and Off-Broadway in New York. 


Tha Aonghas Pàdraig Caimbeul air iomadach duais a chosnadh mar bhàrd, nobhailiche, neach-naidheachd, craoladair agus cleasaiche. Buinidh e do dh’Uibhist-a-Deas far an deach a thogail gus an do ghluais a theaghlach a mach gu sgìre an Òbain nuair a bha e 13. Chaidh e dhan Àrd Sgoil an sin, far an robh Iain Crichton Mac a’ Ghobhainn ga theagasg. Cheumnaich e le Àrd Urram ann am Poileataics agus Eachdraidh o Oilthigh Dhùn Èideann, agus tha e air a bhith ag obrachadh anns na meadhanan on uairsin.Ann an 2011 chaidh Crùn na Bàrdachd a thoirt dha. Ann an 2002 choisinn e Duais Chruthachail na h-Alba agus ann an 2008 chaidh ainmeachadh airson BAFTA son an Cleasaiche as fhèarr son na rinn e anns am film Seachd. Chaidh an nobhail Gàidhlig aige, ‘An Oidhche Mus do Sheòl Sinn’ a bhòtadh a-steach leis a’ phoball dhan Phrìomh Dheich anns a’ chlàr airson na 100 leabhraichean a b’ fhèarr a chaidh riamh a dhèanamh an Alba.Sgrìobh Somhairle MacGill-Eain seo mu dheidhinn – “Chan eil teagamh sam bith agam nach e Aonghas Pàdraig Caimbeul fear de na bàird as fhèarr a th’againn ann an Alba, ann an cànan sam bith.”


Using Format